DSE2021 中六中文王牌常規課程

2021_01

【中六中文 | DSE 2021 】中六王牌常規課程 | 98%學生好評,過千學生推薦!

中六中文王牌常規課程 為 DSE中文狂熱 每年最受歡迎的中文補習課程,全課程共八期,涵蓋中文DSE四卷所有應試技巧及思維。

DSE 2020 就快到,各位中六同學揀好補習未?

DSE中文科被稱為「死亡之卷」,大家就必須揀啱導師先能夠幫你地應付考試。唔想再補大型補習社,學埋曬啲一式一樣嘅Skills;但係又對坊間名不經傳嘅中小型補習社無信心?咁我地嘅課程就絕對幫到你喇!

DSE中文狂熱成立於2016年,專門提供中文補習課程,而我地嘅中六補習課程 - 《DSE王牌常規課程》更加係每年最受歡迎、好評載譽嘅必報課程。課程合共七至八期,完整涵蓋閱讀、寫作、綜合同說話四份卷,多年來為無數考生奪星升Grade,絕對係你揀中文補習既首選。

各位中六同學DSE考生,仲等啲乜?快啲聯絡我地報名啦!

課程設計

本年度中六中文補習課程共分三個階段,分別是CH 00 、 CH 01 - 08 及 CH09。

【CH 00】文言文閱讀理解精讀課程
一直以來,文言文都是中六學生的「死症」。其實,只要先理解文言文的語法系統,再有條理背誦一些常見用字,你會發現文憑試所考核的文言閱讀根本一點都不難!因此,我們將在暑假前開辦四堂完文言文閱讀理解精讀課程,協助中六同學先重建文言語法系統,以應付文憑試中佔分不低的文言閱讀考試!

【CH 01 - 08】中六中文王牌常規課程
王牌常規課程是每年中六同學必報、最受歡迎的七期完中文補習課程。七期過後,你便能掌握一切竅門,戰勝2021 DSE中文科。

【CH 09】終極貼題及重溫課程
進入最後直路, DSE中文狂熱將會開辦最後一期課程 - 終極重溫及貼題課程,助各位中六考生跨越2021 DSE!

課程大綱

【卷一 閱讀能力】​
白話閱解 六型攻略
文言閱解 理解秘技
十二篇範文精選題型講解

【卷二 寫作能力】
獨門記敘機械式寫作框架
皇牌5**說理文獨門神技
各類文體表達技巧​

【卷三 聆聽及綜合能力】
語境滿分秘策
拓展奪分套路
萬用論證六式

【卷四 說話能力】
各題型處理技巧
攻防必備思維及拆解方式

每期配套

  • 作文連批改兩篇
  • 綜合練習連批改一篇
  • 各卷精華天書
  • 24小時Whatsapp問書
  • 筆記內設實用專欄
    (實用成語、萬用例子、文言速練、閱讀練習等)

課程收費

$800 / 四堂 / 期

★ CH00 早報優惠:
6月15日前報讀CH00,該期學費即減$300!
★ CH01 早報優惠:
6月30日前報讀CH01,該期學費即減$200!
★ 二人同行優惠:
兩名新生同報 / 舊生帶新生,首期半價!(學費以正價計算)
CH00截止日期:6月15日 | CH01截止日期:6月30日

上課地點

Live 班
上課地點: 立方教育中心
[太子砵蘭街450-454號HQ 大廈9樓B舖]

網上Video班
地點:隨你喜歡
課堂影片將在最後一班Live上課後2天內上載
★如有需要,可以Online Video補回錯過了的期數。

Live班(真人授課)最新時間表

最新期數:Ch00 第零期 (文言閱讀理解精讀)
學費:$1000 / 五堂
更新日期:2020年6月3日

最新期數:Ch01 第一期
更新日期:2020年6月3日

Back to top button
Close